2021 West Japan Yo-Yo Contest (WJ) Freestyle Video

1A

1st Tsukasa Namba

2nd Ryuichi Nakamura

3rd Tsukasa Asahara

4th Atomu Nakajima

5th Yusuke Orita

2A

1st Arata Imai

2nd Leo Takamatsu

3rd Takahiro Ishihama

3A

1st Sora Tahira

2nd Takayuki Namba

4A

1st Yuki Uchida

2nd Ryuzo Baba
3rd Ryoji Enomoto

5A

1st Ryotaro Morimoto

2nd Yuki Sakamoto
3rd Hibiki Fugono
4th Shigehiro Yamada
5th Yudai Morita

B-division

1st Yuta Nakamura

2nd Genki Tanaka
3rd Takashi Sakamoto
4th Koyo Mizuno
5th Naota Morie


Comments are closed