2009 Japan National Yo-Yo Contest Freestyle Video

2009 Japan National Yo-Yo Contest freestyle video.

TOC

1A

1st Hiroyuki Suzuki

2nd Kazuki Okada
3rd Kentaro Mannen
4th Tatsuya Fujisaka
5th Shinya Kido
6th Kengo Kido
7th Shinya Azuma
8th 松浦豪 (Takeshi Matsuura)
9th Joji Takamatsu
10th Takahiro Iizuka
11th Ryota Ogi
12th Kensuke Goto
13th Tadashi Kitagawa
14th Kotaro Okuda
15th Hiro Irifune

2A

1st Shinji Saito

2nd Yasushi Furukawa
3rd Masakazu Yamasaki
4th Ryo Yamashita
5th Hiraku Fujii
6th Shuhei Kanai
7th Masanori Jodai
8th Jun Taniguchi
9th Shota Aizawa

3A

1st Yasuki Tachibana

2nd Minato Furuta
3rd Taiichiro Higashi
4th Takeshi Matsuura
5th Kazuma Oono
6th Daisuke Shimada
7th Yasukuni Okumoto
8th Masanobu Iwata

4A

1st Rei Iwakura
2nd Yohei Kagawa
3rd Futoshi Maruyama
4th Tsubasa Onishi
5th Naoto Okada
6th Jun Yoshida
7th Kazuaki Sugimura
8th Yudai Kimura
9th Teruo Kameya

5A

1stTakeshi Matsuura
2nd Takuma Inoue
3rd Takayuki Kuriyama
4th Hideo Ishida
5th Naoto Okada
6th Makoto Numagami
7th Takuro Ebine
8th Hiro Irifune

2009 JAPAN NATIONAL YO-YO CONTEST
http://www.jyyf.org/contest/2009/jn.php

Let's share this post !

Author of this article

REWIND's Shibuya staff. A strong force within the yo-yo community since the 1997 Hyper Yo-Yo Boom, Jun has made friends all over the world through the power of Yo-Yo. A member of Team YoYoJam from 2002-2015, he won 2nd place at the 2003 World Championship in the 3A division. He runs the Shibuya Yo-Yo Club. He loves music and going for walks.

TOC